Foto: Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel overtager alle aktiviteterne i Østjydsk Bank

Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank A/S har indgået aftale om, at Sparekassen. Vendsyssel overtager alle aktiviteterne i Østjydsk Bank, herunder alle aktiver og passiver undtagen efterstillet kapital, mod en betaling på 50 mio. kr.

– Alle indskydere er dækket via overdragelsen til Sparekassen Vendsyssel
– Aftalen er indgået, efter at Østjydsk Bank gennem snart to måneder har arbejdet på at
finde en løsning på bankens kapitalmæssige udfordringer efter krav fra Finanstilsynet
om betydelige nedskrivninger i 4. kvartal 2017
– Østjydsk Banks aktiviteter videreføres på et solidt og lokalt forankret grundlag
– Østjydsk Banks medarbejdere fortsætter i Sparekassen Vendsyssel
– Østjydsk Bank indgiver konkursbegæring
– Information om orienterende aktionærmøde
– Handel med aktier og obligationer udstedt af Østjydsk Bank og optaget til handel og officiel
notering på Nasdaq Copenhagen suspenderes.

Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank har i dag indgået aftale om, at Sparekassen Vendsyssel
overtager alle aktiver og passiver undtagen efterstillet kapital, mod en betaling på 50 mio.
kr. Aftalen medfører, at Østjydsk Banks nuværende aktiviteter kan videreføres hos Sparekassen
Vendsyssel, ligesom alle Østjydsk Banks kunder og medarbejdere vil fortsætte i Sparekassen
Vendsyssel. I forbindelse med aftalen bliver der ingen dækning til bankens aktionærer, men
delvis dækning til den efterstillede kapital.

Overtagelsen omfatter alle ca. 14.000 kunder i Østjydsk Bank. Balancen udgør ca. 2,7 mia. kr.
Udlån udgør ca. 1,6 mia. kr., indlån udgør ca. 2,2 mia. kr., mens garantier udgør ca. 0,7 mia. kr.
Aftalen er indgået som led i Østjydsk Banks bestræbelser på at finde en løsning på bankens kapitalmæssige
udfordringer.
I forbindelse med Finanstilsynets inspektion i banken i slutningen af 2017 blev Østjydsk Bank
pålagt at foretage yderligere nedskrivninger på 132 mio. kr., og der blev fastsat et individuelt
kapitalkrav til banken på 20,5 %, inkl. et rekapitaliseringstillæg på 6,8 % relateret til bankens
statslige hybride kapital. Banken blev pålagt at foretage de nødvendige foranstaltninger for at kunne overholde de nye kapitalkrav og at udarbejde en genopretningsplan. Denne blev sendt til Finanstilsynet den 10. januar 2018.

Østjydsk Bank har undersøgt flere mulige spor som led i genopretningsplanen, herunder mulighederne
for et salg eller en fusion, ligesom mulighederne for en rekapitalisering af banken er
blevet undersøgt nærmere. Det er beklageligvis ikke lykkedes at finde en løsning, der kunne
sikre, at banken på længere sigt ville leve op til de fastsatte individuelle kapitalkrav, og det har
derfor ikke været muligt at videreføre banken i sin nuværende form.

”Vi er meget kede af, at det ikke har kunnet lade sig gøre at sælge banken med fuld dækning til
både aktionærer og den efterstillede kapital. Det skyldes ikke mindst bankens store risikofyldte
udlån, som alle blev etableret før finanskrisen. Når det er sagt, er vi meget glade for, at vi
sammen med Sparekassen Vendsyssel har fundet en holdbar løsning på de udfordringer, som
Østjydsk Bank står overfor – uden en løsning kunne bankens aktiviteter ikke fortsætte. Aftalen
med Sparekassen Vendsyssel sikrer en videreførelse af bankens aktiviteter, og vi ser frem til
fortsat at tage aktivt del i udviklingen af vores lokalområde. Vi er overbeviste om, at Sparekassen
Vendsyssel vil være et rigtigt godt match for vores kunder og medarbejdere”, siger Max
Hovedskov, bankdirektør i Østjydsk Bank.

Direktør i Sparekassen Vendsyssel, Vagn Hansen, siger om overtagelsen:

”Vi har ad flere omgange udvidet vores aktiviteter og fysiske tilstedeværelse over de senere år,
og vi ser frem til at byde Østjydsk Banks kunder og medarbejdere velkommen i familien. Sammen
vil vi opnå en styrket markedsposition, og vi vil kunne tilbyde en endnu bredere palet af
produkter og rådgivning. Begge institutters aktiviteter er desuden funderet på en stærk lokal
forankring og et stort engagement i de lokalsamfund, de opererer i. Sparekassen Vendsyssel ønsker
at bygge videre på denne forankring. Østjydsk Banks filialer supplerer filialnettet i Sparekassen
Vendsyssel uden overlap og vil udgøre et vigtigt udgangspunkt for den fortsatte tætte
kontakt til kunderne.”

Baggrund
Østjydsk Bank har over de seneste år været belastet af en stor portefølje af store problematiske
engagementer indgået før finanskrisen. Disse engagementer er meget kapitalkrævende, og på
trods af de seneste års generelt forbedrede konjunkturer er der ikke sket en tilsvarende forbedring
for mange af disse store erhvervs- og landbrugsengagementer.

Banken har siden 2013 arbejdet målrettet med at styrke kapitalgrundlaget og nedbringe udlånet,
herunder også nødlidende udlån. Samtidig er der blevet solgt og sammenlagt afdelinger, solgt
aktiver og foretaget løbende tilpasninger af omkostningerne.

Indsatsen har resulteret i positive resultater i både 2016 og første halvår af 2017, men det er ikke
lykkedes at opnå den nødvendige styrkelse af bankens kapitalgrundlag – og samtidig betyder
ny regulering, at kapitalkravene til pengeinstitutterne er blevet skærpet yderligere.
Ledelsen i Østjydsk Bank har derfor måttet konkludere, at mulighederne for at opnå det kapitalgrundlag,
som Finanstilsynet kræver, ikke var til stede, og at banken derfor ikke kan videreføres
i sin nuværende form.

Ledelsesmæssige ændringer
Som led i overtagelsen indgiver Østjydsk Bank egenbegæring til skifteretten om konkursbehandling,
og bankens bestyrelse og direktion fratræder.

Østjydsk Banks bankdirektør, Max Hovedskov, fortsætter i en ny rolle i Sparekassen Vendsyssel
som regionsdirektør for Østjydsk Banks hidtidige aktiviteter i Mariager, Hadsund og Hobro.
Efter overtagelsen får fem medlemmer af Østjydsk Banks repræsentantskab plads i Sparekassens
Vendsyssels repræsentantskab, som er sparekassens øverste ledelsesorgan.
Suspension af handel med bankens værdipapirer på Nasdaq Copenhagen

Østjydsk Bank har i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen med Sparekassen Vendsyssel
anmodet Nasdaq Copenhagen om at suspendere handlen med aktier og obligationer udstedt af
banken og optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Det drejer sig om værdipapirer handlet i følgende ISIN-koder:
Aktier: ISIN DK0010017607
Obligationer: ISIN DK0030176136

Invitation til orienterende aktionærmøde
I henhold til § 247, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed indbyder bestyrelsen aktionærerne til
et orienterende møde vedrørende Sparekassen Vendsyssels overtagelse af Østjydsk Bank. Mø-
det vil blive afholdt torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.30 i Mariager.

Nærmere information om mødet vil snarest muligt kunne findes på bankens hjemmeside www. oeb.dk, hvor der også vil
kunne ske tilmelding.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Max Hovedskov på telefon 96 68 42 20.

Leave a Reply